Wszystkie informacje prawne o naszej firmie.

Nazwa firmy

H2 Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres firmy

ul. Annopol 4A 03-236 Warszawa

Dzielnica: Białołęka, Gmina: Warszawa, Powiat: Warszawa, Województwo: Mazowsze

Numer identyfikacji podatkowej

NIP: 524-288-81-38

Regon

Regon: 383919404

Numer Krajowej Rady Sądownictwa

H2 Dystrybucja SP.z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000795380

Kapitał zakładowy

4 037 000 zł

BDO:

BDO: 000267318

Globalny Numer Lokalizacyjny

GLN/ILN: 5908302100006

Rachunek bankowy

PLN: PL 38 8009 0007 0018 8464 2001 0001

EUR: EU 54 8009 0007 0018 8464 2001 0004

SWIFT KOD: POLUPLPR

Nazwa banku:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach

ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki, Polska

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DO SPEŁNIANIA WOBEC OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW W ZWIĄZKU Z NAWIĄZYWANIEM WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM/KONTRAHENTEM, W PRZYPADKU POZYSKANIA DANYCH OD TAKIEJ OSOBY

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest H2 DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4A, (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu mail: b2b@hdwa.pl, tel.(22)751-40-44

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu przesyłania informacji o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym współpracy z klientem/kontrahentem, jak również informowaniu Pani/Pana o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia tej współpracy, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Regulamin B2B

I Definicje

 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 2. H2 – H2 Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ulicy Annopol 4A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795380, o numerze NIP 5242888138, REGON 383919404, kapitał zakładowy 10 000 zł. Wpłacony w całości.
  b. hdwa.pl – serwis internetowy prowadzony przez H2 Dystrybucja Sp. z o.o. umożliwiający Klientom zakup produktów na zasadach określonych w Regulaminie.
  c. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki określone w Regulaminie, dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto, i uzyskał dostęp do usług świadczonych przez H2 Dystrybucja Sp. z o.o. w ramach serwisu hdwa.pl
  d. Regulamin – niniejszy Regulamin hdwa.pl
  e. Konto – prowadzone przez H2 Dystrybucja Sp. z o.o. na serwisie hdwa.pl konto umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z serwisu hdwa.pl z wykorzystaniem Loginu i Hasła
  f. Login – ciąg znaków alfanumerycznych lub adres e-mail konieczny do uzyskania dostępu do konta Użytkownika .
  g. Newsletter – elektroniczna informacja o ofertach produktów przesyłanych do użytkowników 
  h. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika konta, dokonana na stronie hdwa.pl zgodnie z procedurą zakładania konta 
  i. Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. Nr.16. poz 93 ze zmianami)
  j. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów, w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy H2 Dystrybucja a klientem z wykorzystaniem serwisu hdwa.pl

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania platformy hdwa.pl do sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez użytkowników z serwisu hdwa.pl dostępnego pod adresem www.hdwa.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002r. NR. 144, poz. 1204z póżn. zm.)
 3.  Prawa wyłączne do treści udostępnionych w ramach serwisu hdwa.pl wliczając w to elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe i układ strony, podlegają ochronie prawnej w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lipca 1994r, o prawach autorskich i prawach pokrewnych i przysługuje H2 Dystrybucja lub podmiotom z którymi H2 Dystrybucja zawarł stosowne umowy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu 
 5. Regulamin niniejszy jest dostępny do wglądu na stronie http://b2b.hdwa.pl/pl-PL/article/4
 6. H2 Dystrybucja świadczy za pośrednictwem Hdwa.pl określone poniżej usługi;
  a. Umożliwienie klientom zawierania Umów sprzedaży produktów na odległość
  b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Hdwa.pl
  c) informowanie klientów o Produktach o Usługach H2 Dystrybucja za pośrednictwem Newsletter- ów przesyłanych pocztą elektroniczną 
 7. Użytkownikami Hdwa.pl mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą .
 8. Korzystanie z serwisu Hdwa.pl możliwe jest pod warunkiem spełniania przez System teleinformatyczny , z którego korzysta Użytkownik , minimalnych wymagań technicznych, tj. posiadanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej obsługującej pliki Cookies i javascript oraz z zainstalowanym pluginem flash.

 

III. Warunki korzystania z hdwa.pl

 

 1. Użytkownik posiada możliwość zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Hdwa.pl wyłącznie po dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracja nowego Użytkownika jest bezpłatna i pozwala na korzystanie z platformy Hdwa.pl. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.hdwa.pl 
 3. Rejestracji osoby fizycznej, korzystającej z hdwa.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w związku z korzystaniem z Hdwa.pl , może dokonać osoba, która jest umocowana do reprezentacji lub zaciągania w ich imieniu wszelkich zobowiązań związanych z rejestracją 
 4. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie : 
  1. a. Pełnej nazwy ( firmy) podmiotu rejestrowanego, numeru NIP, pełnego adresu siedziby firmy wraz z nazwą kraju i regionu ( województwa) , imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
 5. H2 Dystrybucja ma prawo do zażądania od Użytkownika uwiarygodnienia jego danych.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji na podany w nim kontaktowy adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a H2 Dystrybucja , której przedmiotem są usługi świadczone przez H2 Dystrybucja, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie .
 7. Konto zawiera wszystkie dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym . W przypadku zmiany danych określonych w formularzu Rejestracyjnym Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie H2 Dystrybucja Przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej marketing@hdwa.pl .
 8. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto
 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. ​​​​​​​Korzystania z serwisu Hdwa.pl w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami regulaminu.
  2. Korzystania z serwisu Hdwa.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania 
  3. Niekorzystanie z wirusów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów które mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Hdwa.pl
 11. H2 Dystrybucja może czasowo zablokować konto użytkownika lub rozwiązać umowę w szczególności, gdy Użytkownik
  1. Podał dane nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
  2. Dopuścił się zachowania niezgodnego z regulaminem bądź obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV.Odpowiedzialność H2 Dystrybucja

 

 1. Akceptując niniejszy regulamin , Użytkownik akceptuje fakt, ze H2 Dystrybucja nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania Hdwa.pl
 2. Ograniczenie odpowiedzialności H2 Dystrybucja obejmuje problemy techniczne jakie mogą wystąpić w systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, sprzęcie komputerowym z którego korzysta użytkownik. 
 3. H2 Dystrybucja nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika lub wejście w posiadania przez inne osoby ( niezależnie od sposobu wejścia w posiadania) Loginu i Hasła do konta Użytkownika.
 4. H2 Dystrybucja zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym organom wynika z obowiązujących przepisów prawa 
 5. H2 Dystrybucja jest uprawniona do wprowadzania przerw w działaniu Hdwa.pl jeżeli jest to spowodowane :
  1. Przyczynami technicznymi bądź technologicznymi a w szczególności koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy bądź konserwacji urzadzeń bądź oprogramowania do obsługi technicznej Hdwa.pl
  2. Przyczynami niezależnymi od H2 Dystrybucja

 

V.Prywatność i poufność

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest H2 DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4A, (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu mail: b2b@hdwa.pl, tel.(22)751-40-44

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu przesyłania informacji o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem.

3.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym współpracy z klientem/kontrahentem, jak również informowaniu Pani/Pana o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia tej współpracy, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.


VI. Obsługa zwrotów

 

 1. W okresie 14 dni od daty wydania towaru, Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w części po uzyskaniu wcześniejszej zgody na dokonanie zwrotu.
 2. Wszystkie sprawy dotyczące zwrotów są realizowane wyłącznie poprzez system internetowy zwrotów Hdwa.pl
 3. Wszystkie przesyłki należy opisać „ZWROT”i przesłać na magazyn w którym towar był zakupiony, wraz z formularzempobranym z systemu internetowego Hdwa.pl. Każdorazowo po zaakceptowaniu zgodny na dokonanie zwrotu, przez pracownika H2 Dystrybucja Sp. z o.o.. Zwroty przysyłane bez wymaganego formularza, nie będą przyjmowane. Prosimy o zwrot towaru w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zaakceptowania zwrotu przez pracownika H2 Dystrybucja Sp. z o.o. , niedotrzymanie podanego w formularzu terminu wiąże się z przedawnieniem zwrotu.
  4. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na specjalne zamówienie (niedostępne standardowo w ofercie i magazynach firmy H2 Dystrybucja Sp. z o.o..
 4. Towary z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi
 5. Użytkownik może dokonać określoną ilość zwrotów w określonym przedziale czasu, chyba, że przyczyną zwrot towaru jest błąd pracownika H2 Dystrybucja Sp. z o.o. Przekroczenie limitu zwrotów skutkować będzie opłatą za każdy zwrot.  Opłata manipulacyjna z tytułu zwrotu, ilość możliwych zwrotów oraz przedział czasowy dostępny jest w serwiesie hdwa.pl w zakładce Reklamacje. Opłata za zwrot jest naliczana automatycznie, faktura VAT wystawiana będzie zbiorczo raz na koniec danego okresu liczenia zwrotu.
 6. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru pełnowartościowego, bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń oraz śladów eksploatacji.
 7. W przypadku zwrotu towaru posiadającego nadany przez producenta unikatowy nr serii, możliwy jest zwrot towaru o numerze serii zgodnym z numerem serii zarejestrowanym na dokumencie wydania/sprzedaży.
 8. W przypadku niezgłoszonych, nieuzasadnionych i wysyłanych bez wymaganego formularza zwrotów, towar odsyłamy na koszt Użytkownika.
 9. W przypadku zwrotów, wynikających z winy firmy H2 Dystrybucja Sp. z o.o. , towar należy przesłać na nasz koszt firmą kurierską DPD (informacji o numerze klienta H2 Dystrybucja Sp. z o.o.  w DPD udzielają pracownicy realizujący zwroty).

W odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej zastosowanie ma ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. H2 Dystrybucja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Hdwa.pl
  2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez H2 Dystrybucja który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.hdwa.pl zmienionego regulaminu.
  3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Hdwa.pl zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i o możliwości akceptacji zmian. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.
  4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostaną uznane prawomocnym postanowieniem sądu za nieważne pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  5. Wszystkie ewentualne spory pomiędzy H2 Dystrybucja a użytkownikiem będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo ze względu na siedzibę H2 Dystrybucja 
  6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

Polityka cookies H2 Dystrybucja Sp. z o.o.


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu H2 Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem 03-236 Warszawa ul. Annopol 4A

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska , wszystkoociasteczkach.pl

h2 newslatter

nie przegap żadnej nowości